Wypoczynek i zdrowie

GNOJNIK: Turnusy rehabilitacyjne w ORW „Ewa”

Turnus rehabilitacyjny 14-dniowy w 2023r z pełnym wyżywieniem i 30 zabiegami w cenie  2700 zł/os. GROTA SOLNA. Możliwość wykorzystania dofinansowania z PFRON.

Turnusy rehabilitacyjne z możliwością wykorzystania dofinansowania PFRON

Zabiegi wykonywane odpłatnie: kąpiele i zawijania borowinowe, masaż podwodny, Taping Medyczny, zabiegi SPA, krioterapia ogólnoustrojowa, zajęcia z logopedą.

 • noclegi
 • pełne wyżywienie z możliwością diety ze wskazań lekarza
 • 3 zabiegi dziennie w dni pracujące dla uczestnika (w sumie 30 zabiegów),1 zabieg dziennie w dni
  pracujące dla opiekuna (w sumie 10 zabiegów) zabiegi zlecane przez lekarza rehabilitacji medycznej
 • opieka fizjoterapeutyczna
 • interwencyjna opieka lekarza rodzinnego i pielęgniarki
 • opieka psychologa klinicznego
 • 1 pobyt w Grocie Solnej dla każdego w turnusie
 • gimnastyka poranna,
 • grill w trakcie turnusu
 • wycieczka autokarem z przewodnikiem / zwiedzanie Browaru Okocim/
 • wieczorki filmowe
 • zajęcia z arteterapii
 • zajęcia Nordic Walking, spacery
 • występ zespołu lokalnego ,biblioteka na miejscu
 • bezpłatne TV
 • bezpłatny parking

dodatkowych zabiegów

 

W obiekcie jest winda.

Parking bezpłatny.

 • Wpis do rejestru OR: OR/12/0004/21
 • Wpis do rejestru OD: OD/12/0018/21

 

Ośrodek ma wpis na schorzenia:
upośledzenie umysłowe, słuch, układ krążenia, układ moczowo-płciowy, układ pokarmowy, układ oddechowy,
zaburzenia rozwoju psychoruchowego, kobiety po mastektomii, laryngologiczne, mózgowe porażenie dziecięce,
dermatologiczne, neurologiczne, reumatyczne, psychiczne, ruch, ruch z wózkami, przewlekłe zapalenie wątroby,
padaczka, alergia

Zabiegi:
Kinezyterapia: gimnastyka ogólnokondycyjna, gimnastyka w zespołach bólowych kręgosłupa, gimnastyka
Amazonek, ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia czynne, poizometryczna relaksacja mięśni,
ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem, rotory kończyn górnych i dolnych, wiosła, bieżnia, atlas, steper,
cykloergometr, taśmy Thera-Band.
Fizykoterapia: krioterapia ogólnoustrojowa (kriokomora) i miejscowa, prądy interferencyjne, prądy Kotz’a, prądy
TENS, prądy Treabert’a, prądy diadynamiczne, jonoforeza, vaccum, elektrostymulacja, tonoliza, laser,
ultradźwięki, ultrafonoforeza, pole magnetyczne, lampa Sollux, lampa Bioptron, termożele, inhalacje
ultradźwiękowe. Metody specjalne: PNF, Mulligan, McKenzie, Bobath dla dorosłych.
Masaż: klasyczny, izometryczny, sekwencyjno-uciskowy BOA, aquavibron, drenaż limfatyczny,
Hydroterapia: wirówki kończyn dolnych i kończyn górnych, masaż podwodny.
Balneoterapia: galwano-borowina, ultradźwięki na borowinie, okłady borowinowe, zawijania borowinowe, kąpiele
borowinowe. Grota Solna, Terapia zajęciowa, Terapia psychologiczna.

Dodatkowo odpłatnie: kąpiele i zawijania borowinowe, masaż podwodny, Taping Medyczny, zabiegi SPA,
krioterapia ogólnoustrojowa, zajęcia z logopedą

Po otrzymaniu umowy konieczne jest wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł/os. Reszta należności (minus ewentualne dofinansowanie PFRON) należy dopłacić na 30 dni przed terminem turnusu.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w turnusie, powiadamiając o tym Organizatora pisemnie pod rygorem nieważności, z tym, że:
  1. W razie rezygnacji z wyjazdu na więcej, niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją, nie mniej niż 50 zł/osobę, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika
  2. W razie rezygnacji z wyjazdu na 30 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia turnusu Organizator dokona potrącenia zaliczki w całości na poczet kosztów poniesionych w związku z rezygnacją, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń, jednakże w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych uczestnik może otrzymać częściowy zwrot wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją.
 3. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie uprawnienia tylko za zgodą Organizatora i nie później, niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem, że osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania turnusu w przypadku
  1. Wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych
  2. Gdy minimalna wymagana do organizacji turnusu liczba 20 uczestników turnusu nie została osiągnięta, pod warunkiem, że uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przynajmniej na 20 dni przed rozpoczęciem turnusu. W takich przypadkach Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w całości.

Aby zapobiec ewentualnym kosztom przy zwrocie wczasów spowodowanym chorobą lub wypadkiem losowym, prosimy o rozważenie wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które kosztuje 2,89% wartości imprezy w wariancie standard i 5,78% w wariancie z dodatkowym ryzykiem – chorobami przewlekłymi.

Informacje na temat ubezpieczenia, na życzenie Klienta, wysyłamy mailem.

Opis ośrodka

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „ EWA

Oferuje: profesjonalną opiekę medyczną i rehabilitacyjną, nowoczesną i bogato wyposażoną bazę zabiegową;
pokoje 1, 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, telefonem, TV. Wybrane pokoje są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Budynek wyposażony w windę.

Ośrodek specjalizuje się w pobytach rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i
ruchową ale na turnusy przyjmowani są także dorośli.
Rehabilitacją objęte są dzieci i młodzież z następującymi schorzeniami:

 • Mózgowe Porażenie Dziecięce, epilepsja, inne schorzeń neurologicznych,
 • opóźniony rozwój umysłowy, fizyczny
 • wady postawy,
 • uszkodzenia powypadkowe
 • schorzenia dróg oddechowych

 

W ORW EWA panuje ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwojowi emocjonalnemu i duchowemu
podopiecznych. Pobyty wspomagają wyuczenie podstawowych czynności samoobsługowych, przygotowują dzieci
do szeroko rozumianego życia w społeczeństwie. Prowadzona jest rehabilitacja lecznicza, pomoc psychologiczną,
logopedyczną, zajęcia terapeutyczne.
ORW EWA zapewnia warunki do realizacji indywidualnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i
edukacyjnych uczestników w tym całodobowe wyżywienie, całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską / lekarz
rehabilitant i lekarz pediatra i rodzinny/
Rehabilitacja medyczna obejmuje szeroki zakres zabiegów i ćwiczeń realizowanych wg wskazań, wykonywanych
pod okiem rehabilitantów, odpowiednich specjalizacji.
Założenia terapeutyczne i edukacyjne realizowane są poprzez wprowadzenie zajęć doskonalących motorykę dużą i
małą, udział w życiu społecznym w formie organizowanych tu spotkań integracyjnych.
Placówka dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą w pionie medycznym w tym:

 • Kinezyterapeutami
 • Fizykoterapeutami
 • Masażystami
 • Pielęgniarkami
 • Terapeutą zajęciowym
 • Psychologiem
 • Logopedą
 • Lekarzem rehabilitacji , pediatrą , lekarzem rodzinnym

Ten profil zatrudnienia umożliwia wykonywanie szeregu nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów, które
odbywają się w gabinetach kinezyterapii, hydromasażu, fizykoterapii, masażu suchego.
Nowocześnie wyposażone gabinety umożliwiają leczenie poprzez laseroterapię, magnetoterapię,
krioterapię, leczenie ultradźwiękami, masaż elektrostatyczny oraz saunę., zabiegami wodnymi ,
zabiegi z borowina , inhalacje . Ćwiczenia bierne i czynne w salach gimnastycznych wspomagane są
wysokiej klasy sprzętem rehabilitacyjnym.

W obiekcie znajduje się Grota Solna – gdzie można korzystać z haloterapii, muzykoterapii i
chronoterapii.
Oprócz zabiegów typowo rehabilitacyjnych w Ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne. i
zajęcia z terapeutą zajęciowym . Są to ważne elementy rehabilitacji leczniczej.

Organizowane są :

 • wycieczki krajoznawcze umożliwiające dzieciom niepełnosprawnym poznanie ciekawych obiektów
  historycznych, środowisk przyrody itp.,
 • spotkania przy ognisku dla dzieci niepełnosprawnych, ich opiekunów
 • uaktywnienie i inspirowanie zainteresowań dzieci podczas zajęć w świetlicy,
 • organizowanie imprez okolicznościowych,
 • współpraca z rodzicami i wytyczenie wspólnego kierunku rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

 

W świetlicy znajduje się ponadto sprzęt RTV, gry, zabawki, pomoce do zabaw ruchowych, umuzykalniających,
plastycznych, manipulacyjno-konstrukcyjnych oraz komputer.
Można korzystać z placu zabaw oraz z altan znajdujących się w obejściu Ośrodka .Ośrodek ogrodzony ,
monitoring zewnętrzny.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy EWA jest w pełni dostosowany do potrzeb sób niepełnosprawnych,
Dysponuje dobrymi warunkami mieszkalnymi / pokoje 1, 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym , z
telewizorem , podręczne kuchenki , świetlice.

 

Opis miejscowości

Gnojnik – miejscowość położona pomiędzy Bochnią, Tarnowem i Nowym Sączem (woj. małopolskie). Pierwsza
wzmianka o Gnojniku znajduje się w dokumentach autorstwa Wincentego Kadłubka z 1215 r. Drewniana
architektura sakralna i użytkowa tworzy tutaj niezwykły i niepowtarzalny klimat. Piękne i bogato ukształtowane
tereny, bajkowo wyrzeźbione przez naturę jary, zielone gaiki osnute mgłą wąwozy i doliny budzą zachwyt.

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biuro Turystyczne AMITUR z siedzibą w Warszawie przy ul. Wokalnej 4 LU 203, NIP: 521-100-49-02, Regon 010927628, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Nr 0061.
 2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Anna Tarnowska-Person, e-mail:biuro@amitur.pl
 3. Biuro przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umów zawartych z klientami.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione:
 6. pracownikom Biura
 7. podmiotom, z którymi Biuro współpracuje oraz kontrahentom – dysponentom bazy noclegowej, w celu realizacji zleconych przez Klientów usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 8. firmom pocztowym i kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 9. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż mające siedzibę w Polsce.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, w szczególności w ordynacji podatkowej. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 11. Usunąć dane osobowe z bazy Administratora można przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.

Udostępnij

Dodaj komentarz